گالری عکس ماهی

Tropheus duboisi / White Spotted Cichlid

تروفئوس دوبويسي يا سيكليد نوار سفيد

یک دوبوسی نابالغ:

عکس از یک دوبوسی نزدیک به بلوغ:


یک دوبوسی بالغ:

 

************************************

 Tropheus sp. "Black" - Pemba

تروفئوس شعله نارنجی

 

+